Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Mysliveckého spolku

 

 

čl. 1

Základní ustanovení

 

Myslivecký spolek Javořina Halenkov ( dále jen MS ) je dobrovolné sdružení občanů. Jedná se o úzce specializovanou skupinu občanů, jejímž společným znakem je výkon práva myslivosti §2 písm a) z.č. 449/2001 Sb.. Díky tomu, že se při výkonu práva myslivosti pracuje s volně žijící zvěří jako přírodním bohatstvím a myslivecké zvyky a tradice jsou součástí našeho kulturního bohatství je třeba, aby se všichni členové řídili platnými právními normami na úseku myslivosti, lesního hospodářství, ochrany přírody a zbraní a střeliva. Vlastní činnost MS je upravena zaregistrovanými stanovami MS. Tento provozní řád je prováděcím předpisem, který upřesňuje a doplňuje stanovy.

 

čl. 2

Členství v MS

 

1) Členství v MS vzniká na základě písemné žádosti doručené Výboru MS a podléhá následnému projednání na členské schůzi.

2) Jako součást písemné žádosti o přijetí do MS předloží žadatel platný lovecký lístek, zbrojní průkaz skupiny C a doklad o povinném pojištění.

3) MS má stanovený maximální počet členů a další členy přijímá až po uvolnění místa a to podle pořadí, ale především podle aktivity a přístupu k plnění úkolů v MS.

4) Po projednání žádosti na členské schůzi je žadatel písemně vyrozuměn o tom zda byl přijat jako čekatel na členství nebo jako člen v mysliveckém spolku.

5) Za čekatele o členství a členy jsou přednostně přijímání občané s trvalým pobytem v obci Halenkov

6) Každý nový člen složí jednorázový vklad 2500kč.

 

 

čl. 3

Povinnosti členů MS

 

1) Členové jsou povinni dodržovat ustanovení čl. 5 odst. 2 Stanov MS

2) Dodržování provozního řádu

a) Účastnit se všech akcí pořádaných MS. Pokud se této akce na kterou obdržel pozvánku (písemně, prostřednictvím SMS, telefonicky, pověřenou osobou MS), nemůže zúčastnit, je povinen se s dostatečným předstihem omluvit některému ze členů Výboru MS nebo pověřené osobě.

b) Dodržovat pravidla občanského soužití vůči ostatním členům MS, zdržet se požívání alkoholu před  a na akcích MS (především čl. schůze) pokud by byla omezena schopnost rozhodování členů. Pokud bude člen jevit známky požití alkoholu může být z takové akce vyloučen.

c) Neprodleně, nejpozději do 24 hodin oznámit mysliveckému hospodáři ( dále jen MH) v jeho nepřítomnosti jím pověřené osobě ulovení spárkaté zvěře.

d) Oznámit MH ke každému 1. dnu v měsíci ulovení zvěře škodné za uplynuléobdobí a to s uvedením druhu a počtu.

e) Oznámit neprodleně MH nebo jím pověřené osobě i neúspěšnou ránu a jaké byly plněny další nezbytné úkony. Postačí odeslání SMS.

f) Do 30.4. běžného roku provést asanaci mysliveckých zařízení a podat návrhy a požadavky na stavby a opravy mysliveckých zařízení.

 

 

čl. 4

Povinnosti a práva čekatelů na členství v MS

 

1) Povinnosti čekatelů:

a) Provádět zimní přikrmování zvěře pokud mu bylo přiděleno krmné zařízení.

b) Účastnit se při přípravě akcí MS pokud o to byl požádán.

c) Samostatně a aktivně se zapojovat do dění v MS.

2) Práva čekatelů :

a) Účastnit se členských schůzí MS bez možnosti hlasování.

b) Právo na vydání povolenky k lovu na škodnou zvěř.

 

 

 

čl. 5

Přikrmování zvěře

 

1) Každý člen MS i čekatel na členství pokud mu bylo přiděleno krmné zařízení je povinen provádět dle klimatických podmínek v dostatečné míře zimní přikrmování a na toto si připravit dostatečné množství kvalitního objemového krmiva ( seno, letnina )

2) Povinnost si na vlastní náklady zajistit dle možností minimálně 50 kg krmiva ( sušený chleba, kaštany, jablka, řepa, ......).

3) Jadrné krmivo v přiměřeném množství bude každému členovi nebo čekateli na členství zajištěno z prostředků MS. Způsob výdeje a místa bude upřesněn.

4) Členové mohou v průběhu roku provádět na určených místech přikrmování a to na krmelištích a vnadištích, které budou zřízena se souhlasem mysliveckého hospodáře a vlastníka dotčeného pozemku. Přikrmování bude prováděno pouze kvalitním a pro zvěř nezávadným krmivem.

5) Pověřený člen bude zajišťovat vydávání soli a bude mít vždy zajištěno dostatečné množství do zásoby.

 

 

čl. 6

Povolenka k lovu

 

1) Každý kdo se pohybuje v honitbě za účelem výkonu práva myslivosti je povinen mít u sebe platnou povolenku k lovu §46 odst.1 z.č. 449/2001 Sb

2) Povolenka k lovu se vydává se začátkem platností zpravidla od 16.5. běžného roku vždy s ukončením platnosti 15.5. roku následujícího. Na některé druhy zvěře se vydává povolenka s omezenou platností a to jak členům MS, tak mysliveckým hostům.

3) Každý člen MS musí při vydávání povolenky k lovu předložit tyto doklady: platný lovecký lístek, platný zbrojní průkaz a doklad o pojištění, dále je povinen vrátit starou povolenku k lovu. Pokud nepředloží některý z uvedených dokladů, povolenka k lovu mu nebude vydána.

4) Čekatelům na členství v MS bude vydána povolenka k lovu na zvěř škodnou, pokud na doporučení Výboru MS nebude vydána povolenka i na zvěř spárkatou.

5) Vydání povolenky k lovu cizí osobě na doporučení Výboru MS schvaluje členská schůze.

 

 

čl 7

Výnosy hospodaření MS a jejich čerpání

 

1) Finanční prostředky jsou majetkem MS, na jejíchž zisku se podílí všichni členové MS stejnou mírou.

2) Tyto prostředky jsou určeny na náklady vynaložené na provoz MS, na společenské a kulturní akce pořádané MS.

3) Všichni členové mají právo se účastnit společných akcí MS a tudíž čerpat finační prostředky MS.

4) Při ukončení členství zůstávají finanční prostředky na jejichž zisku se člen podílel majetkem MS.

5) Při zániku MS budou finanční prostředky rozděleny rovným dílem mezi ty členy, kteří byli členy MS po delší dobu než 10 let před zánikem. Toto může být upraveno rozhodnutím členské schůze

 

 

čl. 8

Územní částí Mysliveckého spolku

 

a) Bratřejůvka, Dinotice

b) Hluboké, Lušová

c) Sojov, Provazné, Černé

 

 

 

čl. 9

Odměna za práci ve prospěch MS

 

1) Každý člen MS, který vykonává činnost ve prospěch MS a to na úseku péče o zvěř, na úseku lovu zvěře, při budování a údržbě mysliveckých zařízení, při účasti na akcích pořádaných MS a další jiné činnosti související s aktivitami MS náleží odměna za práci ve formě zvěřiny.

2) Člen má nárok na podíl ve výši ½ ks dospělé srnčí zvěře, který si sám odloví, za kalendářní rok.

3) Při životním jubileu ( 50, 60, 65, 70, 75, 80,..... let) náleží členu, který byl v MS více jak 10 let odměna ve výši 1ks dospělé srnčí zvěře.

4) Členu MS náleží odměna ve výši 1 ks dospělé srnčí zvěře při významné životní události jako je vlastní svatba, svatba dítěte, narození dítěte, pokud je členem MS déle jak 5 let a není omezen na odměně

5) Jako odměna za práci se považuje balíček zvěřiny jelení nebo černé o váze 6kg. Tento bude přidělován abecedně. Pokud nebude pokryt v běžném kalendářním roce bude převeden do roku následujícího, kdy se bude v přidělování pokračovat následujícím členem po členu, který obdržel balíček v minulém roce jako poslední.

6) Při individuálním odlovu jelení zvěře nebo dospělé zvěře černé, náleží lovci jako odměna balíček kvalitní zvěřiny bez kosti o váze 6kg. Při ulovení výše uvedené zvěře na společném lovu jako odměna náleží balíček o váze 5 kg tomu členu, který zvěř úspěšně v leči obeznal a na tomto základě byla zvěř odlovena.

7) Při individuálním odlovu mladé zvěře černé náleží lovci celý kus zvěřiny v případě ulovení selete a ½ kusu zvěřiny v případě ulovení lončáka. V tomto případě bude věk vycházet z mysliveckého roku.

 

8) Při úmrtí člena má rodina nárok na 1 ks dospělé srnčí zvěře nebo přiměřené množství jiné zvěřiny jako odměnu za celoživotní práci ve prospěch MS.

 

 

čl. 10

Kontrolní činnost

 

1) Výbor MS a dozorčí rada jsou povinni provést minimálně 2 krát za dobu přikrmování zvěře kontrolu krmných zařízení.U krmných zařízení, kde byly zjištěny závady provést další kontroly. Zprávu o provedených kontrolách přednést na nejbližší členské schůzi.

2) V době po skončení krmné sezóny provést kontrolu krmných zařízení zda bylo provedeno jeho vyčištění a jaký je jeho současný stav.

 

 

čl. 11

Myslivecká zařízení

 

1) Všechna myslivecká zařízení v honitbě budou volně přístupná pro všechny členy MS. Pokud bude nutné, aby bylo myslivecké zařízení uzamčeno proti neoprávněným osobám, budou všichni členové seznámeni s tím, kde se nachází klíč.

2) Stavby a opravy mysliveckých zařízení se financují z prostředků MS.

3) S každým novým mysliveckým zařízením které má být nově vybudováno, bude seznámen Výbor MS a ten tento návrh předloží ke schváleni členské schůzi. Součástí bude souhlas vlastníka pozemku s umístěním zařízení.

 

 

čl. 12

Provádění odlovu zvěře

 

1) Odlov jelení a černé zvěře budou provádět všichni členové po celé ploše MS.

2) Průběrný odlov srnčí zvěře jak trofejové ( I. a II. věk. tř.), tak holé budou provádět členové na své územní časti MS na kterou byli přiděleni, aby byl odlov proveden rovnoměrně. V případě splnění odlovu na dané územní části bude odlov zastaven. Odlov III. věk. tř. se bude provádět po celé výměře MS.

3) Při společných lovech na škodnou zvěř v zimním období při větší sněhové přikrývce se zakazuje používání loveckých psů, aby nedocházelo ke štvaní srnčí zvěře.

4) Všechny naháňky i na škodnou, pokud se nebude jednat o společnou akci MS budou s předstihem oznámeny MH, který pokud se sám nezúčastní, pověří řízením této akce některého člena MS, který bude za tuto akci zodpovědný a který seznámí MH z výsledkem této akce.

5) Při porušení čl. 12 odst. 4 se bude jednat o hrubé porušení Provozního řádu a všichni přítomní se vystavují tomu, že bude podán Výboru MS návrh na udělení opatření dle čl .6 Stanov MS.

 

 

čl. 13

Příspěvek na pořízení a chov lovecky upotřebitelného psa

 

1) Člen MS, který vlastní lovecky upotřebitelného psa, kterého používá ve prospěch MS má nárok na uhrazení nutných nákladů ve výši 1500 Kč ročně.

2) Příspěvek na pořízení lovecky upotřebitelného psa činí 50% pořizovací ceny. Převzetím tohoto příspěvku se člen zavazuje, že se psem složí příslušné zkoušky, aby byl pes lovecky upotřebitelný a bude využíván ve prospěch MS. Tento pes nesmí být prodán. Při nedodržení některé z těchto podmínek musí být příspěvek vrácen MS.

3) Tento příspěvek se však vztahuje pouze na počet lovecky upotřebitelných psů stanovených prováděcí vyhláškou a těch, kteří budou postupně tento počet doplňovat.

 

 

čl. 14

Omezení povinností a čestné členství

 

1) Členové, kteří dosáhnou věku 65-ti let nebo členové, kteří mají zdravotní omezení mají právo požádat Výbor MS o zbavení některých povinností členů. Toto zbavení povinností oznámí Výbor MS členské schůzi.

2) Čestné členství se udělí členu MS, který ukončil členství na vlastní žádost a byl nejméně 20 let členem mysliveckého spolku a za dobu svého působení v MS se zasloužil o rozvoj myslivosti.

3) Čestný člen má právo se účastnit akcí MS a má právo na vydání povolenky k lovu.

 

 

čl. 15

Závěrečné ustanovení

 

1) Situace, které neřeší stanovy spolku a provozní řád, se řídí platnými právními předpisy

2) Tento Provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

3) Změna tohoto Provozního řádu může být provedena jen na základě rozhodnutí členské schůze.

4) Tento Provozní řád je součástí Stanov MS přijatých dne 16.10.2015 a byl členskou schůzí schválen dne 6.5.2016