Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY

mysliveckého spolku

 

 

Název: Myslivecký spolek                IČ 64123405

Javořina Halenkov

 

Sídlo: Halenkov 68, 756 03 Halenkov

 

Statutární orgán: Výbor

 

Článek 1.

Základní ustanovení

 

 

 1. Myslivecký spolek (dále jen „spolek“) je právnickou osobou se samostatnou právní osobností, která vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, který sdružuje své členy zejména ke společnému provádění myslivosti v honitbě.

 2. Statutárním orgánem je výbor spolku (dále jen „výbor“). Spolek zastupuje předseda ve všech záležitostech. Další členové výboru mohou jednat na základě pověření výborem.

 

 

Článek 2.

Činnost spolku

 

 

 1. Hlavní činností spolku je společný výkon práva myslivosti v pronajaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu a veřejně prospěšná činnost. Výkon práva myslivosti v honitbě se řídí příslušnými právními předpisy, rozhodnutími, pokyny příslušných správních orgánů a podmínkami nájemné smlouvy.

 2. Spolek plní své hlavní poslání směřující k zvelebování myslivosti zejména tím, že:

 1. zajišťuje a zlepšuje životní prostředí (revitalizace krajiny),

 2. zajišťuje a zlepšuje životní prostředí zvěře,

 3. zajišťuje veřejnou propagací myslivosti a ochrany přírody, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí,

 4. působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic,

 5. rozšiřuje zájmové využití svých členů,

 6. seznamuje mládež s myslivostí a ochranou přírody,

 7. provádí praktickou část přípravy uchazečů o první lovecký lístek,

 8. zajišťuje a organizuje rozvoj myslivecké kynologie, zejména zabezpečením chovu, výcviku a použití lovecky upotřebitelných psů,

 9. zajišťuje a organizuje rozvoj loveckého střelectví, zejména pečuje o bezpečnost v zacházení s loveckými zbraněmi,

 10. zajišťuje a organizuje rozvoj sokolnictví,

 11. zajišťuje chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni,

 12. zajišťuje odpovídající veterinární opatření dle příslušných právních předpisů a pokynů veterinárních orgánů,

 13. může pro činnost využívat státních i jiných dotačních programů,

 1. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku spolku (např. pořádání mysliveckých plesů, zábav, výstav, mysliveckých zkoušek či jiných kulturních a kulturně-vzdělávacích akcí).

 2. K uplatňování nebo ochraně společných zájmů, společné činnosti nebo dosažení určitého cíle může spolek vytvářet s dalšími mysliveckými subjekty myslivecké svazy nebo se podílí na jejich činnosti.

 3. Podrobnosti o své činnosti může spolek upravit v provozním řádu spolku.

 4. Při své činnosti spolek spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami a příslušnými správními orgány na úseku ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělství, lesního hospodářství a na dalších úsecích.

 5. Spolek vyvíjí svoji činnost v souladu se Zákonem o myslivosti, v platném znění a dále v souladu s jinými obecně závaznými právními předpisy týkající se myslivosti, těmito stanovami a svým provozním řádem.

 6. Spolek vyvíjí činnost jen na území České Republiky.

 

 

Článek 3.

Členství ve spolku

 

 

 1. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát osoba starší 15 let, která si podala písemnou přihlášku.

 2. Členství vzniká rozhodnutím členské schůze (dále jen „členská schůze“) a zaplacením vstupního příspěvku spolku, pokud byl spolkem stanoven.

 3. Členství zaniká

  1. úmrtím člena,

  2. vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi spolku,

  3. vyloučením člena

 

 1. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce.

 

 

Článek 4.

Seznam členů

 

 

Spolek vede seznam členů. Zápisy v seznamu členů se provádí na základě usnesení členské schůze nebo výboru spolku. Seznam členů bude neveřejný.

 

 

Článek 5.

Práva a povinnosti členů

 

 

 1. Člen má tato základní práva, která vykonává osobně:

  1. účastnit se provádění myslivosti v celé honitbě, jejímž je spolek uživatelem,

  2. účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,

  3. volit a být volen do výboru spolku nebo dozorčí rady,

  4. účastnit se na mysliveckých akcích pořádaných spolkem,

  5. podávat návrhy a stížnosti,

  6. podílet se na využívání výsledků z mysliveckého hospodaření.

 

 1. Člen má tyto základní povinnosti:

  1. hradit včas stanovené členské příspěvky,

  2. účastnit se jednání členských schůzí a akcí pořádaných spolkem,

  3. plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu,

  4. plnit rozhodnutí členské schůze a výboru,

  5. uhradit stanovený vstupní příspěvek,

  6. aktivně se podílet na plnění poslání spolku,

 

 1. Členům spolku, který pro pokročilý věk nebo zdravotní stav, popř. z jiných důvodů, nemohou v plném rozsahu plnit všechny povinnosti a úkoly spolku, mohou být členskou schůzí poskytnuty úlevy.

 2. Členové spolku neručí za jeho dluhy. Vykonává-li spolek právo myslivosti, ručí jeho členové za závazek k náhradě škody způsobené zvěří na honebních pozemcích společně a nerozdílně.

 

 

Článek 6.

Porušení členských povinností

 

 

 1. Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo z provozního řádu, může výbor uložit některé z těchto opatření:

  1. výtku,

  2. dočasné omezení lovu zvěře v honitbě nejdéle na jeden rok

  3. dočasné omezení využití výsledků mysliveckého hospodaření nebo jiných členských výhod, nejdéle na dobu jednoho roku.

 

 1. Člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, může spolek vyloučit. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

 2. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem seznámit, žádat o jeho vysvětlení, uvést a doložit vše, co je mu ku prospěchu.

 3. O vyloučení člena rozhoduje na návrh výboru členská schůze.

 4. Členská schůze odmítne návrh na vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může odmítnout i v jiných odůvodněných případech.

 5. Vyloučením ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou člen způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů.

 

 

 

 

 

Článek 7.

Organizace spolku

 

 

Orgány spolku

 1. Členská schůze

 2. Výbor

 3. Dozorčí rada

 

 

Článek 8.

Členská schůze

 

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná podle potřeb – zpravidla 4 x ročně a svolává ji výbor (písemně, elektronickou poštou apod.) nejméně 14 dnů před datem konání.

 2. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání členské schůze. Na členskou schůzi se zve zpravidla zástupce držitele honitby.

 3. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit.

 4. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat, požádá–li o to písemně nejméně 1/3 členů nebo dozorčí rada spolku. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li takto svolána, může ji svolat ten, kdo podnět podal na náklady spolku sám.

 5. Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména o:

  1. přijetí člena,

  2. vyloučení člena ze spolku,

  3. výši vstupního příspěvku a členského příspěvku včetně termínu jeho úhrady,

  4. přijetí stanov spolku a jejich změn,

  5. přijetí provozního řádu a jeho změn

  6. členství v některém mysliveckém svazu nebo o účasti na jeho činnosti,

  7. smlouvě o nájmu honitby,

  8. volbě a odvolání členů výboru spolku na dobu 5 let,

  9. volbě a odvolávání členů dozorčí rady na dobu 5 let,

  10. návrhu na ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže,

  11. schválení hospodaření spolku,

  12. schválení zprávy o činnosti spolku a záměru činnosti pro další období,

  13. zrušení či sloučení spolku,

  14. jmenování likvidátora,

  15. naložením s likvidačním zůstatkem spolku,

 

Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech spolku.

 

 

 1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná alespoň polovina členů. K přijetí rozhodnutí uvedených v článku 8 pod písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

 2. Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném.

 3. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku. Vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

 4. Jednatel zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

 5. Každý člen spolku má právo nahlížet do zápisů zasedání.

 

 

Článek 9.

Výbor

 

 

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku a spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Tvoří jej předseda, místopředseda, hospodář, finanční hospodář a jednatel.

 2. Výbor provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi. Do výlučné pravomoci výboru patří zejména rozhodování a přijímání potřebných opatření týkajících se provádění myslivosti.

 3. Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny členů výboru. Každého jednání výboru se zúčastní předseda dozorčí rady, s hlasem poradním.

 4. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují předseda, popř. předsedající a další člen výboru.

 5. O své činnosti předkládá výbor zprávy členské schůzi.

 

 

Článek 10.

Dozorčí rada

 

 

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Je volena členskou schůzí, které je odpovědna ze své činnosti.

 2. Dozorčí rada je zpravidla tříčlenná. Jejími členy nemohou být členové výboru, osoby jim blízké a likvidátor spolku.

 3. Dozorčí rada na první schůzi po svém zvolení volí svého předsedu.

 4. Dozorčí rada kontroluje veškerou činnost spolku i jeho orgánů, hospodaření spolku a provádí revizi účetních dokladů.

 5. Předseda dozorčí rady má právo účastnit se jednání schůzí výboru s hlasem poradním.

 6. Dozorčí rada předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných závad.

 7. Dozorčí rada je i odvolacím orgánem. Řeší podané odvolání člena, kterému bylo uloženo některé opatření pro porušení členských povinností. Rozhodnutí o odvolání včetně návrhu na opatření předkládá členské schůzi.

 

 

Článek 11.

Zásady hospodaření

 

 

Prostředky spolku tvoří především:

 1. členské příspěvky,

 2. výnosy z mysliveckého hospodaření,

 3. dary, granty a dotace

 4. hmotný a nehmotný majetek

 

 

Článek 12,

Společná a závěrečná ustanovení

 

 

 1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

 2. Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odvoláním a odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení o odstoupení na zasedání orgánu nebo od doručení oznámení o rezignaci do sídla spolku.

 3. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy výboru spolku a dozorčí rady spolku členská schůze.

 4. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté.

 5. Pro svolávání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku platí přiměřeně ustanovení o členské schůzi spolku.

 6. Kolektivní orgán rozhoduje v záležitostech spolku ve sboru. Je schopen se usnášet za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou zúčastněných členů.

 7. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí: toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

 8. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.

 9. Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 16.10.2015 s tím, že nahrazují stanovy přijaté usnesením členské schůze dne 1.2.2008 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Šuliman, v.r.

předseda mysliveckého spolku